Đồ da, Ốp dán nội ngoại thất

I. ĐỒ DA, ỐP DÁN NỘI NGOẠI THẤT HYUNDAI SANTAFE

1 TA01TS Trải sàn giả da cao cấp Bộ        1,100,000 Việt nam  
2 TA01TNHC Thảm nỉ theo xe Hcar Bộ           770,000 Việt nam  
3 TA01TCSC Thảm cao su cắt theo xe Bộ           990,000 Việt nam  
4 TA01TPVC Thảm PVC HCAR theo xe ( 3 hàng) Bộ        1,900,000 Việt nam  
5 TA01T5D Thảm 5D theo xe  Bộ        5,500,000 Việt nam  
6 TA01TTL Trải taplo nhung Cái           660,000 Việt nam  
7 TA01LCN Lót cốp nhựa Cái           980,000 Việt nam  
8 TA01BTN Bạt tráng nhôm Cái        1,200,000 Việt nam  
9 TA01BHD Bạt Hyundai Cái           900,000 Việt nam  
10 TA01BLX Bậc lên xuống theo xe Bộ        6,300,000 TQL1  
11 TA01BLXCC Bậc lên xuống theo xe cao cấp Bộ        7,700,000 TQL1  
12 TA01COTS Cản ốp trước sau theo xe Bộ        6,800,000 TQL1  
13 TA01COT/S Cản ốp trước/ sau lắp lẻ Bộ        4,000,000 TQL1  
14 TA01HC Hõm cửa chống xước Bộ           890,000 TQL1  
15 TA01NX Nắp xăng Cái           450,000 TQL1  
16 TA01VMD Vè che mưa đen 6 mảnh Bộ           770,000 TQL1  
17 TA01VMM Vè che mưa mạ Crom 6 mảnh Bộ        1,430,000 TQL1  
18 TA01VCM Vè che mưa chỉ mạ Bộ        1,210,000 TQL1  
19 TA01OBCT Ốp bậc cửa chống xước trong Bộ           880,000 TQL1  
20 TA01CTCT Chống trầy cốp trong Bộ           880,000 TQL1  
21 TA01CTCN Chống trầy cốp ngoài Bộ           880,000 TQL1  
22 TA01VDPH Viền đèn pha + hậu Bộ        1,500,000 TQL1  
23 TA01OG Ốp gương Bộ           660,000 TQL1  
24 TA01ONT Ốp nội thất Bộ        1,100,000 TQL1  
25 TA01DC Đuôi cá dán Cái           720,000 TQL1  
26 NH01NS Nẹp sườn to có chữ bộ        1,540,000 TQL1  
27 NH01NBCKD NBC ko đèn inox thường bộ           550,000 TQL1  
28 NH01NBCCD NBC có đèn inox thường bộ           890,000 TQL1  
29 TA01VDGTS Viền đèn gầm trước sau Bộ        1,100,000 TQL1  
30 SK0107 Sơn phủ bảo vệ gầm xe xe         6,160,000 USA BH 12m
31 HM01 Bộ phủ ceramic thân vỏ phổ thông bảo vệ xe xe        8,800,000 Korea BH 18 tháng 
32 HM01CC owi xe      10,500,000 Malaysia BH 36 tháng 

II. ĐỒ DA, ỐP DÁN NỘI NGOẠI THẤT HYUNDAI TUCSON

1 TA02TS Trải sàn giả da cao cấp Bộ         1,100,000 Việt nam  
2 TA02TNHC Thảm nỉ theo xe Hcar Bộ            660,000 Việt nam  
3 TA02TCSC Thảm cao su cắt theo xe Bộ            980,000 Việt nam  
4 TA02TCSDC Thảm cao su dùng chung ( 2 hàng) Bộ         1,200,000 Việt nam  
5 TA02TPVC Thảm PVC HCAR theo xe  Bộ         1,860,000 Việt nam  
6 TA02T5D Thảm 5D Bộ         4,500,000 Việt nam  
7 TA02CO Chống ồn cao cấp xe         3,050,000 TQL1  
8 TA02TTL Trải taplo nhung Cái            660,000 Việt nam  
9 TA02LCN Lót cốp nhựa Cái            980,000 TQL1  
10 TA02BTN Bạt tráng nhôm Cái         1,200,000 TQL1  
11 TA02BHD Bạt Hyundai Cái            900,000 TQL1  
12 TA02BLXCH Bậc lên xuống theo xe cao cấp Bộ         7,700,000 TQL1  
13 TA02BLXVV Bậc lên xuống theo xe Bộ         6,300,000 TQL1  
14 TA02BODYKIT Bộ bodykit cao cấp  Bộ       11,250,000 TQL1  
15 TA02COTS Cản ốp trước sau theo xe cao cấp Bộ         6,800,000 TQL1  
16 TA02COT/S Cản ốp trước/ sau lắp lẻ Bộ         4,000,000 TQL1  
17 TA02VMD1 Vè che mưa đen 4 mảnh Bộ            650,000 TQL1  
18 TA02VMD2 Vè che mưa đen 6 mảnh Bộ            770,000 TQL1  
19 TA02VMM1 Vè che mưa mạ Crom 4 mảnh Bộ         1,100,000 TQL1  
20 TA02VMM2 Vè che mưa mạ Crom 8 mảnh Bộ         1,430,000 TQL1  
21 TA02VCM Vè che mưa chỉ mạ  Bộ         1,210,000 TQL1  
22 TA02VDPH Viền đèn pha+ hậu mạ crom  Bộ         1,500,000 TQL1  
23 TA02CTCT Chống trầy cốp trong Bộ            880,000 TQL1  
24 TA02CTCN Chống trầy cốp ngoài Bộ            880,000 TQL1  
25 TA02OBCT Ốp bậc cửa chống xước trong Bộ            880,000 TQL1  
26 TA02OBCN Ốp bậc cửa chống xước ngoài không đèn Bộ            720,000 TQL1  
27 TA02OBCND Ốp bậc cửa chống xước ngoài có đèn Bộ         1,320,000 TQL1  
28 TA02HC Hõm cửa chống xước Bộ            890,000 TQL1  
29 TA02VKC Viền kính cong Bộ            990,000 TQL1  
30 TA02OS Ốp sườn Bộ         1,440,000 TQL1  
31 TA02NX Nắp xăng Bộ            450,000 TQL1  
32 TA02OG Ốp gương Bộ            660,000 TQL1  
33 TA02ONT Ốp nội thất Bộ         1,100,000 TQL1  
34 TA02DC Đuôi cá dán Cái            720,000 TQL1  
35 SK0207 Sơn phủ bảo vệ gầm xe xe          6,160,000 USA BH 12 tháng
36 HM02 Bộ phủ ceramic thân vỏ phổ thông bảo vệ xe xe         8,800,000 Korea BH 18 tháng 
37 HM02CC Bộ phủ ceramic thân vỏ cao cấp bảo vệ xe  xe       10,500,000 Malaysia BH 36 tháng 

III. ĐỒ DA, ỐP DÁN NỘI NGOẠI THẤT HYUNDAI KONA

1 THT-KO-NDIN Bọc ghế da Inđônêxia (DTH) Bộ       5,300,000 Việt nam BH 12 tháng
2 THT-KO-NDSI Bọc ghế da Singapo (DSI) Bộ       8,060,000 Việt nam BH 12 tháng
3 THT-KO-NDIN Bọc ghế da CN TAIWAN (DEU) Bộ     11,500,000 Việt nam BH 12 tháng
4 TA03TS Trải sàn giả da cao cấp Bộ       1,000,000 Việt nam  
5 TA03TNHC Thảm nỉ theo xe Hcar Bộ          660,000 Việt nam  
6 TA03TCSC Thảm cao su cắt theo xe Bộ          880,000 Việt nam  
7 TA03TPVC Thảm PVC HCAR theo xe  Bộ       1,860,000 Việt nam  
8 TA03T5D Thảm 5D Bộ       4,500,000 Việt nam  
9 TA03CO Chống ồn cao cấp xe       3,050,000 TQL1  
10 TA03TTL Trải taplo nhung Cái          660,000 Việt nam  
11 TA03LCN Lót cốp nhựa Cái          800,000 TQL1  
12 TA03BTN Bạt tráng nhôm Cái       1,200,000 TQL1  
13 TA03BHD Bạt Hyundai Cái          900,000 TQL1  
14 TA03BLX Bậc lên xuống theo xe Bộ       5,280,000 TQL1  
15 TA03BLXCC Bậc lên xuống theo xe cao cấp Bộ       5,940,000 TQL1  
16 TA03COTS Cản ốp trước sau theo xe Bộ       5,500,000 TQL1  
17 TA02COT/S Cản ốp trước/ sau lắp lẻ Bộ       3,200,000 TQL1  
18 TA03VMD Vè che mưa đen Bộ          650,000 TQL1  
19 TA03VMM Vè che mưa mạ crom  Bộ       1,320,000 TQL1  
20 TA03VDPH Viền đèn pha+ hậu mạ crom  Bộ       1,210,000 TQL1  
21 TA03VDG Viền đèn gầm trước sau mạ crom Bộ       1,100,000 TQL1  
22 TA03CTCT Chống trầy cốp trong Bộ          880,000 TQL1  
23 TA03CTCN Chống trầy cốp ngoài Bộ          880,000 TQL1  
24 TA03OBCT Ốp bậc cửa chống xước trong Bộ          880,000 TQL1  
25 TA03OBCN Ốp bậc cửa chống xước ngoài không đèn Bộ          720,000 TQL1  
26 TA03OBCND Ốp bậc cửa chống xước ngoài có đèn Bộ       1,320,000 TQL1  
27 TA03HC Hõm cửa chống xước Bộ          890,000 TQL1  
28 TA03TC Tay cửa Bộ          600,000 TQL1  
29 TA03NCK Nẹp chân kính Bộ          890,000 TQL1  
30 TA03VKC Viền kính cong Bộ          990,000 TQL1  
31 TA03OG Ốp gương Bộ          660,000 TQL1  
32 TA03NX Nắp xăng Bộ          450,000 TQL1  
33 TA03LP Lippo Bộ       2,200,000 TQL1  
34 TA03ONT Ốp nội thất Bộ       1,100,000 TQL1  
35 TA03DC Đuôi cá dán Cái          720,000 TQL1  
36 SK0307 Sơn phủ bảo vệ gầm xe xe        4,500,000 USA BH 12 tháng
37 HM03 Bộ phủ ceramic thân vỏ phổ thông bảo vệ xe xe       7,700,000 Korea BH 18 tháng 
38 HM03CC Bộ phủ ceramic thân vỏ cao cấp bảo vệ xe  xe       9,500,000 Malaysia BH 36 tháng 

IV. ĐỒ DA, ỐP DÁN NỘI NGOẠI THẤT HYUNDAI ACCENT

14 THT-ACC-NDIN Bọc ghế da Inđônêxia (DTH) Bộ       5,300,000 Việt Nam BH 12 tháng
15 THT-ACC-NDSI Bọc ghế da Singapo (DSI) Bộ       8,060,000 Việt Nam BH 12 tháng
16 THT-ACC-NDIN Bọc ghế da CN TAIWAN (DEU) Bộ     11,500,000 Việt Nam BH 12 tháng
12 TA04TS Trải sàn giả da cao cấp Bộ       1,000,000 Việt Nam  
17 TA04TNCC Thảm nỉ theo xe cao cấp Bộ          850,000 Việt Nam  
18 TA04TNHC Thảm nỉ theo xe Hcar Bộ          660,000 Việt Nam  
19 TA04TCSC Thảm cao su cắt theo xe Bộ          880,000 Việt Nam  
21 TA04TPVC Thảm PVC HCAR theo xe  Bộ       1,860,000 Việt Nam  
22 TA04T5D Thảm 5D Bộ       4,500,000 Việt Nam  
23 TA04CO Chống ồn cao cấp xe       3,050,000 TQL1  
24 TA04TTL Trải taplo nhung Cái          660,000 Việt Nam  
25 TA04LCN Lót cốp nhựa Cái          800,000 TQL1  
26 TA04BTN Bạt tráng nhôm Cái       1,000,000 TQL1  
27 TA04BHD Bạt Hyundai Cái          800,000 TQL1  
28 TA04VMD Vè che mưa đen Bộ          650,000 TQL1  
29 TA04VCM Vè che mưa chỉ mạ crom  Bộ       1,100,000 TQL1  
30 TA04VDPH Viền đèn pha+ hậu mạ crom  Bộ       1,210,000 TQL1  
31 TA04CTCT Chống trầy cốp trong Bộ          880,000 TQL1  
32 TA04CTCN Chống trầy cốp ngoài Bộ          880,000 TQL1  
33 TA04OBCT Ốp bậc cửa chống xước trong Bộ          880,000 TQL1  
34 TA04OBCN Ốp bậc cửa chống xước ngoài không đèn Bộ          720,000 TQL1  
35 TA04OBCND Ốp bậc cửa chống xước ngoài có đèn Bộ       1,320,000 TQL1  
36 TA04HC Hõm cửa chống xước Bộ          890,000 TQL1  
37 TA04TC Tay cửa Bộ          600,000 TQL1  
38 TA04NCK Nẹp chân kính Bộ          890,000 TQL1  
39 TA04VKC Viền kính cong Bộ          990,000 TQL1  
40 TA04OS Ốp sườn Bộ       1,540,000 TQL1  
41 TA04NX Nắp xăng Bộ          450,000 TQL1  
42 TA04LP Lippo Bộ       2,200,000 TQL1  
43 TA04ONT Ốp nội thất Bộ       1,100,000 TQL1  
44 TA04DC Đuôi cá dán Cái          720,000 TQL1  
48 NH04MGL Mặt galang theo xe  chiếc       1,100,000 TQL1  
49 NH04CB Chắn bùn Bộ          450,000 TQL1  
50 SK0407 Sơn phủ bảo vệ gầm xe xe        4,500,000 USA BH 12 tháng
50 TA04CT Căng trần nilong  xe        1,000,000 Việt Nam  
50 HM04 Bộ phủ ceramic thân vỏ phổ thông bảo vệ xe xe       7,700,000 Korea BH 18 tháng 
  HM04CC Bộ phủ ceramic thân vỏ cao cấp bảo vệ xe  xe       9,500,000 Malaysia BH 36 tháng 

V. ĐỒ DA, ỐP DÁN NỘI NGOẠI THẤT HYUNDAI ELANTRA 

14 THT-ELA-NDIN Bọc ghế da Inđônêxia (DTH) Bộ        5,300,000 Việt Nam BH 12 tháng
15 THT-ELA-NDSI Bọc ghế da Singapo (DSI) Bộ        8,060,000 Việt Nam BH 12 tháng
16 THT-ELA-NDIN Bọc ghế da CN TAIWAN (DEU) Bộ     11,500,000 Việt Nam BH 12 tháng
12 TA05TS Trải sàn giả da cao cấp Bộ        1,000,000 Việt Nam  
17 TA05TNCC Thảm nỉ theo xe cao cấp Bộ           850,000 Việt Nam  
18 TA05TNHC Thảm nỉ theo xe Hcar Bộ           660,000 Việt Nam  
19 TA05TCSC Thảm cao su cắt theo xe Bộ           880,000 Việt Nam  
21 TA05TPVC Thảm PVC HCAR theo xe  Bộ        1,860,000 Việt Nam  
22 TA05T5D Thảm 5D Bộ        4,500,000 Việt Nam  
23 TA05CO Chống ồn cao cấp xe        3,050,000 TQL1  
24 TA05TTL Trải taplo nhung Cái           660,000 Việt Nam  
25 TA05LCN Lót cốp nhựa Cái           800,000 TQL1  
26 TA05BTN Bạt tráng nhôm Cái        1,000,000 TQL1  
27 TA05BHD Bạt Hyundai Cái           800,000 TQL1  
28 TA05LP Lippo Bộ        2,200,000 TQL1  
29 TA05VMD Vè che mưa đen Bộ           650,000 TQL1  
30 TA05VCM Vè che mưa chỉ mạ crom  Bộ        1,100,000 TQL1  
31 TA05VMM Vè che mưa mạ crom  Bộ        1,320,000 TQL1  
32 TA05CTCT Chống trầy cốp trong Bộ           880,000 TQL1  
33 TA05CTCN Chống trầy cốp ngoài Bộ           880,000 TQL1  
34 TA05OBCT Ốp bậc cửa chống xước trong Bộ           880,000 TQL1  
35 TA05OBCN Ốp bậc cửa chống xước ngoài không đèn Bộ           720,000 TQL1  
36 TA05OBCND Ốp bậc cửa chống xước ngoài có đèn Bộ        1,320,000 TQL1  
37 TA05HC Hõm cửa chống xước Bộ           890,000 TQL1  
38 TA05NCK Nẹp chân kính Bộ           890,000 TQL1  
39 TA05VKC Viền kính cong Bộ           990,000 TQL1  
40 TA05OS Ốp sườn Bộ        1,540,000 TQL1  
41 TA05NX Nắp xăng Bộ           450,000 TQL1  
42 TA05ONT Ốp nội thất Bộ        1,100,000 TQL1  
43 TA05DC Đuôi cá dán Cái           720,000 TQL1  
44 NH05VDL Viền đèn gầm led bộ        3,200,000 TQL1  
45 NH05VDT Trang trí viền đèn pha cao cấp bộ           650,000 TQL1  
46 NH05VDS Trang trí viền đèn hậu cao cấp bộ           650,000 TQL1  
47 NH05MGL Mặt galang bộ        1,100,000 TQL1  
48 SK0107 Sơn phủ bảo vệ gầm xe xe         4,500,000 USA BH 12 tháng
49 HM05 Bộ phủ ceramic thân vỏ phổ thông bảo vệ xe xe        7,700,000 Korea BH 18 tháng 
  HM05CC Bộ phủ ceramic thân vỏ cao cấp bảo vệ xe  xe        9,500,000 Malaysia BH 36 tháng 

VI. ĐỒ DA, ỐP DÁN NỘI NGOẠI THẤT HYUNDAI – I10

1 THT-I10-NDIN Bọc ghế da Inđônêxia (DTH) Bộ       5,300,000 Việt Nam BH 12 tháng
2 THT-I10-NDSI Bọc ghế da Singapo (DSI) Bộ       8,060,000 Việt Nam BH 12 tháng
3 THT-I10-NDIN Bọc ghế da CN TAIWAN (DEU) Bộ     11,500,000 Việt Nam BH 12 tháng
4 TA06TS Trải sàn giả da cao cấp Bộ          770,000 Việt Nam  
5 TA06TNCC Thảm nỉ theo xe cao cấp Bộ          850,000 Việt Nam  
6 TA06TNHC Thảm nỉ theo xe Hcar Bộ          660,000 Việt Nam  
7 TA06TCSC Thảm cao su cắt theo xe Bộ          880,000 Việt Nam  
8 TA06TPVC Thảm PVC HCAR theo xe  Bộ       1,860,000 Việt Nam  
9 TA06T5D Thảm 5D Bộ       4,500,000 Việt Nam  
10 TA06CO Chống ồn cao cấp xe       3,050,000 TQL1  
11 TA06TTL Trải taplo nhung Cái          660,000 Việt Nam  
12 TA06LCN Lót cốp nhựa Cái          800,000 TQL1  
13 TA06BTN Bạt tráng nhôm Cái       1,000,000 TQL1  
14 TA06BHD Bạt Hyundai Cái          800,000 TQL1  
15 TA06HTT Hộp tì tay Cái       1,100,000 TQL1  
16 TA06CT Căng trần nilon xe          990,000 TQL1  
17 TA06VMD Vè che mưa đen Bộ          440,000 TQL1  
18 TA06VMM Vè che mưa mạ crom  Bộ       1,100,000 TQL1  
19 TA06CTCN Chống trầy cốp ngoài Bộ          660,000 TQL1  
20 TA06OBCT Ốp bậc cửa chống xước trong Bộ          880,000 TQL1  
21 TA06OBCN Ốp bậc cửa chống xước ngoài không đèn Bộ          650,000 TQL1  
22 TA06OBCND Ốp bậc cửa chống xước ngoài có đèn Bộ       1,320,000 TQL1  
23 TA06VDPH Viền đèn pha+ hậu mạ crom  Bộ       1,100,000 TQL1  
24 TA06TC Tay cửa Bộ          600,000 TQL1  
25 TA06HC Hõm cửa chống xước Bộ          650,000 TQL1  
26 TA06NCK Nẹp chân kính Bộ          770,000 TQL1  
27 TA06OS Ốp sườn Bộ       1,540,000 TQL1  
28 TA06NX Nắp xăng Bộ          450,000 TQL1  
29 TA06ONT Ốp nội thất Bộ          990,000 TQL1  
30 TA06LP Lippo Bộ       2,200,000 TQL1  
31 TA06DC Đuôi cá dán Cái          352,000 TQL1  
32 SK0607 Sơn phủ bảo vệ gầm xe xe        4,500,000 USA BH 12 tháng
33 HM06 Bộ phủ ceramic thân vỏ phổ thông bảo vệ xe xe       7,700,000 Korea BH 18 tháng 
34 HM06CC Bộ phủ ceramic thân vỏ cao cấp bảo vệ xe          9,500,000 Malaysia BH 36 tháng 
35 NH06MGL Mặt galang bộ       1,100,000 TQL1  
36 NH06VDGL Viền đèn gầm led bộ       3,200,000 TQL1  
37 NH06DG Đèn gầm theo xe  Đôi       2,150,000 TQL1  
Bảng giá cập nhật ngày 1 tháng 4 năm 2021 có thể thay đổi tùy thuộc vào từng thời điểm.